Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:ZŠ Ulica P. Dobšinského 5, 971 01, Prievidza, Slovenská republika

História školy

História ZŠ na Ul. Dobšinského 5 v Prievidzi sa začala písať školským rokom 1985/86. V prvých rokoch svojho pôsobenia zápasila s priestormi, pretože bola jedinou školou na stále sa rozrastajúcom sídlisku. Hneď v prvom roku pôsobenia bola založená školská knižnica. V priebehu školského roka 1986/87 sa dobudovala školská jedále�� a telocvične. Dôležité medzníky • 1996-1997: vytvárame v 3. a 4. ročníku triedy podľa jazykového variantu • 1998: od 1. januára pracujeme ako škola s právnou subjektivitou • 2000-2001: otvárame po prvýkrát triedu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov • 2002: zapájame sa do projektu INFOVEK, budujeme učeb��u IKT a pripájame sa na internet • 2003-2004: uchádzame sa o finančný príspevok v projekte Otvorená škola, získame ho a dopĺ��ame techniku do učebne IKT • 2004-2005: znova sa zapájame do projektu Otvorená škola a za získané financie zriaďujeme druhú učeb��u IKT

Virtuální galerie: učebňa slovenského jazyka


Virtuální galerie: trieda I. stupeň


Virtuální galerie: knižnica


Virtuální galerie: exteriér


Zameranie

Sme plnoorganizovaná základná škola s triedami s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Naším hlavným cieľom je pripraviť žiakov pre štúdium na ďalšie školy. Usilujeme sa o vytvorenie takej atmosféry v škole, aby žiaci nepociťovali stres a mohli sa pokojne vzdelávať a pripravovať pre ďalší život. Sústreďujeme sa na ďalšie skvalit��ovanie podmienok výchovno- vzdelávacieho procesu, na podporu dobrých vzťahov s rodičmi a verejnosťou, na prípravu žiakov pre život a prácu v globálnej informačnej spoločnosti. Ďalej rozširujeme kontakty s európskymi školami, ktoré umož��ujú žiakom priamy kontakt s cudzími jazykmi. V roku 2002 sme získali podporu z projektu Infovek, vďaka ktorej sme zriadili učeb��u IKT a pripojili sa na internet. Ponuka pre žiakov Žiakom a budúcim prváčikom ZŠ ponúka tieto možnosti: • vyučujeme cudzie jazyky: anglický a nemecký jazyk od 1. ročníka • od 3. ročníka - jazyková trieda s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov - žiaci sa učia dva cudzie jazyky: v 3. ročníku vyučujeme anglický alebo nemecký jazyk, v 5. ročníku pribúda druhý cudzí jazyk (spolu 7 hod. vyučovania cudzieho jazyka do týžd��a) – jazyk vyučujú kvalifikovaní vyučujúci • získaním finančných prostriedkov (vyše 137 000 €) z projektu Vzdelávanie-premena tradičnej školy na modernú uskutočníme inovováciu a modernizáciu foriem a metód výučby • máme celodenné pripojenie na Internet – vyučovanie predmetov pomocou vzdelávacích programov v dvoch učebniach IKT • využívame špeciálnu učeb��u s interaktívnou tabuľou - aktívna účasť žiakov na vyučovaní, lepšia názornosť, prezentácie, možnosť viesť vyučovanie aj s využitím počítača priamo od tabule a dopĺ��ať obraz poznámkami či ilustráciami a rovno do nich pracovať, možnosti internetového pripojenia... • široká ponuka voľby povinne voliteľných predmetov • zapájame sa do rôznych projektov, súťaží a olympiád • organizujeme záujmové krúžky - v tomto školskom roku pracuje v škole 22 krúžkov (napr. tanečné, počítačové, športové krúžky, Tvorivé práce, Šikovné ruky, Tvorivé hry) • možnosť zapájať sa do aktivít mimo vyučovania a tieto prezentovať rodičom i širšej verejnosti rôznymi formami • organizujeme plavecký a lyžiarsky výcvik • organizujeme školy v prírode • celodenná prevádzka školského klubu • stravovanie v školskej jedálni - obedy, desiate • ponúkame príjemné prostredie v zrekonštruovanej, zateplenej budove

Adresa:

ZŠ Ulica P. Dobšinského 5, 971 01, Prievidza , Slovenská republika

Web školy:

www.zsdobpd.eu

Email:

zsdobs@szm.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie