Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Základná škola, Ul. energetikov 242/39, Prievidza

Škola sa zameriava na výchovu jedinca so zdravým sebavedomím a úctou k druhým a k okoliu, fyzicky zdatného, ktorý vie uplatniť svoje vedomosti v živote, vie pracovať v skupine a zmysluplne vie využívať svoj čas.

Virtuální galerie: odborná učebňa


Virtuální galerie: trieda I. stupeň


Virtuální galerie: knižnica


Virtuální galerie: tanečná sála


Virtuální galerie: exteriér - ihrisko - plážový volejbal


Virtuální galerie: exteriér - futbalové ihrisko


Škola poskytuje vzdelávanie v príjemnom estetickom prostredí:

- bohatú mimoškolskú činnosť - výlety, vychádzky, exkurzie, školy v prírode, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, športové sústredenie, tradičné, ako i netradičné kultúrno - športové podujatia.

- účasť žiakov vo vedomostných , športových a umeleckých súťažiach a olympiádach.

- prednosťou školy je, že okrem 22. materských tried, môžu žiaci využívať 17 moderne zariadených odbornýchučební vybavených IKT. Aj v klasických triedach sú zabudované pevné počítače s pripojením na vysokorýchlostný 100 Mbitový inernet a tiež sa zriadil centralizovaný NCOMPUTING výpočtovej techniky.

- žiaci majú možnosť výberu povinne - voliteľných predmetov, stravovanie v školskej jedálni, konzultačné hodiny s riaditeľkou školy a podľa potreby s prizvaným odborným pracovníkom 8,00 – 15,30 hodiny.

- školský vzdelávací program ponúka: - výučbu cudzieho jazyka od I. ročníka podľa požiadaviek rodičov ( AJ, NJ, RUJ ) s využívaním CLIL metódy.

- rozvíjanie praktických zručností z rôznych oblastí formou tvorivých dielní.

- rozširovanie slovnej zásoby, čítanie s porozumením na hodinách tvorivého čítania.

- od 5. ročníka si žiaci môžu vybrať triedu: s posilnením vyučovania športovej prípravy, so zameraním na futbal a fitnes aerobik.

- s posilnením vyučovania cudzích jazykov.

- so všeobecným zameraním kde formou e- learningového a projektového vyučovania učíme žiakov zhromažďovať a triediť informácie, spracovávať ich do projektov a tiež ich prezentovať na verejnosti.

- voľný čas žiaci trávia v školskom klube detí. Formou Zábavníčkov a Záujmových útvarov sa deti učia spolupracovať v skupinách a rozvíjať svoje záujmy.

- škola patrila a aj patrí medzi školy s najlepšími podmienkami pre rozvoj telesnej výchovy a športu v našom okrese. Od roku 1983/1984 bola podpísaná dohoda s futbalovým klubom Baník Prievidza na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal.

- športovci našej školy dosahujú výrazné úspechy v rámci Slovenska ale aj v zahraničí. O rozvoj futbalových talentov sa v škole zaslúžil náš dlhodobý zamestnanec Mgr. Juraj Linhart. Práve jeho zásluhou sa môže škola doteraz pýšiť triedami s rozšíreným vyučovaním SPP zameranej na futbal a každoročným umiestnením na prvých troch miestach v športových súťažiach. O napredovanie aerobiku v rámci športových tried sa už 4 rok stará Mgr.Ivana Stejskalová. Dievčatá sa so svojimi choreografiami prezentujú na športových a kultúrnych akciách mesta Prievidza ale i na celoslovenskej úrovni. Stali sa oficiálnymi Cheerleaders BC Prievidza.

Adresa:

Ul. energetikov 242/39, 971 01 Prievidza

Web školy:

www.zsenerpd.edu.sk

Email:

riaditel@zsenerpd.edu.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie