Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Materská škola Galaktická 9, Košice

Zameranie materskej školy - školu charakterizuje uplat��ovanie prvkov didaktiky škôl waldorfského typu. Podstatu výchovno-vzdelávacieho procesu tvorí prosociálna a environmentálna výchova, širšie uplatnenie majú umelecké činnosti, pracovné činnosti sú rozšírené o činnosti z vedenia domácnosti, činnosti v dielničkách, záhradné činnosti a ručné práce. Súčasťou života školy sú tradície školy a ročné slávnosti vychádzajúce z jej zamerania.

Virtuální galerie: Telocvičňa


Virtuální galerie: Počítače a dielničky


Virtuální galerie: Trieda


Virtuální galerie: Dopravné ihrisko


Z histórie školy.

Škola bola slávnostne otvorená 21. septembra 1978. Pôvodne vznikla ako spoločné zariadenie Detských jaslí a materskej školy. Na jej začiatku boli v prevádzke 3 oddelenia DJ a 8 oddelení materskej školy, z toho 4 oddelenia boli v rokoch 1978 – 1980 umiestnené v základnej škole. V roku 1992 detské jasle zanikli. V roku 2002 získala škola právnu subjektivitu. O rok neskôr ju získalo aj Rodičovské združenie pri našej materskej škole. Od roku 1991 charakterizujú školu snahy o vytvorenie vlastnej identity, na jej proces mala vplyv spolupráca s waldorskou školou R. Steinera v Haarleme v Holandsku v rokoch 1991 – 2004. Nadštandardné aktivity: Krúžky a činnosť s deťmi prejavujúcimi talentované správanie: moderný a ľudový tanec, dramatická výchova, anglický jazyk, pracovné a výtvarné činnosti, eurytmia. Tradície: 1.vý jesenný de��, Martin, Mikuláš, vianočné slávnosti, Trojkráľová slávnosť, fašiangy – karneval, 1.vý jarný de��, veľkonočné zvyky, Ján. Patria k nim aj bábkové predstavenia v jednotlivých ročných obdobiach. Ďalšie podujatia pre deti: de�� mojej hračky, šarkaniáda, návšteva bábkového divadla a pod. Zapojenie sa do prehliadok a súťaží organizovaných inými subjektmi – výtvarné práce, hudobno-pohybové činnosti, športové podujatia a pod., podujatia ďalších profesionálnych súborov. Podujatia s 5-6 ročnými deťmi: návšteva knižnice, práca v keramickej dielni, exkurzia mesta, návšteva dopravného ihriska, návšteva v ZŠ, účasť na koncertoch v ZUŠ, predplavecký výcvik, celodenný výlet, pobyt v škole v prírode základy počítačov. Stretnutia s rodičmi: De�� zdravej výživy, šitie vianočných darčekov pre deti, De�� matiek, MDD, rozlúčkové stretnutia, stretnutia s novoprijatými deťmi a ich rodičmi pred nástupom do MŠ, ukážky práce z krúžkovej činností, otvorené hodiny a pod. K skvalitneniu činnosti školy patrí aj aktívna spolupráca so ZŠ, Súkromným centrom voľného času na Galaktickej ulici, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva na Galaktickej ulici, Základnou umeleckou školou a ďalšími inštitúciami, PF PU v Prešove. Čo Vám ešte chceme o našej materskej škole povedať: Koncepcia školy vychádza z humanisticky orientovanej filozofie. Výrazne sa odráža vo vzťahovej rovine a pozitívnej klíme školy. Cieľom našich primárnych snáh nie je len výchovno-vzdelávací proces a realizácia aktivít, ale vzťah učiteľa a dieťaťa – výchova vzťahom. Aktivity sú jedným z prostriedkov komplexného pôsobenia na dieťa. Z koncepcie školy vychádza uplatnenie heterogénnych tried. Systém práce školy sa odráža v jej materiálnom zariadení s prevládaním prírodných materiálov. Harmóniu tried dotvárajú dekorácie v pastelových odtie��och základných farieb. Škola má vybavenú telocvič��u, pracovné dielničky a počítačovú učeb��u.

Adresa:

Galaktická 9, 040 12 Košice, Slovenská republika

Web školy:

www.msgalakticka.eu

Email:

ms.galakticka@netkosice.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie