Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Základná škola Trebišovská 10, Košice

Základná škola Trebišovská 10 v Košiciach patrí od 1. 9. 1969 do vzdelávacej sústavy regionálneho školstva, ktoré riadi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Škola sa nachádza v Košiciach. Je plne organizovanou školou mestského typu s právnou subjektivitou. Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov od 1. až po 9. ročník.

Virtuální galerie: Telocvičňa


Virtuální galerie: Trieda II. stupňa


Virtuální galerie: Trieda 3


Virtuální galerie: Chodba


Virtuální galerie: Bazén


Virtuální galerie: Trieda 2


Virtuální galerie: Trieda 1


V priestoroch školy sú umiestnené učebne, dve telocvične, školský výukový bazén, dve počítačové učebne, odborné učebne a športový areál. V školskom roku 2011/2012 navštevuje školu 480 žiakov v 24 triedach. Na prvom stupni je to 8 tried (I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A, IV.B), na druhom stupni 14 tried (V.A, V.B, V.C, VI.A, VI.B, VII.A, VII.B, VII.C, VIII.A. VIII.B, VIII.C. IX.A, IX.B, IX.C) s priemerným počtom žiakov 20. Škola ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov podľa učebného plánu pre 1.–9.ročník základnej školy a rozvíja psychomotorickú, intelektuálnu a emocionálnu oblasť osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho vekových a individuálnych osobitostí. Škola sa nachádza na sídlisku Terasa v mestskej časti Košice-Západ. Má výhodnú polohu na dochádzanie žiakov z iných častí mesta, aj z blízkeho okolia. Prevládajú žiaci z obvodu školy, ale navštevujú ju aj žiaci z iných obvodov školy. Školu navštevujú žiaci prvého a druhého stupňa vo veku od 6 do 15 rokov. Vo výchove a vzdelávaní pokračujú na stredných školách. Pedagogický zbor má vyše 39 členov, v ktorom sa spájajú začínajúci aj skúsení pedagógovia. Všetci pedagógovia sú kvalifikovaní. V škole pracuje výchovná poradkyňa, koordinátorka prevencie drogových a psychopatologických závislostí a koordinátorka pre environmentálnu výchovu. Kolektív pedagógov školy sa snaží poskytovať našim žiakom kvalitné vzdelanie, vychovávať ich k tolerancii, dôvere a vzájomnej úcte. Pri napĺňaní tohto cieľa je nevyhnutné dodržiavať určité pravidlá a dohody, plniť si povinnosti a byť zodpovedný za každý svoj skutok a správanie. Čo ponúka naša škola: Vyučovanie informatiky od prvého ročníka Cudzie jazyky- Anglický jazyk, Nemecký jazyk, Ruský jazyk, Francúzsky jazyk Záujmové krúžky Školský klub detí Kvalifikovaní učitelia a vychovávateľky Aktivity na našej škole: Žiaci v spolupráci s učiteľmi dvakrát ročne vydávajú časopis Náš svet, v ktorom prezentujú svoju činnosť v rôznych oblastiach vzdelávania. V spolupráci s MČ Košice-Západ sa každoročne organizuje okresná súťaž v triatlone žiakov. Pestrá záujmová činnosť. Zber starého papiera. Rôzne športové súťaže.

Adresa:

Trebišovská 10, 040 11 Košice, Slovenská republika

Web školy:

www.zstrebisovska10.sk

Email:

zstrebke@gmail.com

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie