Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Materská škola Slovenská 49, 056 01 Gelnica

Charakteristika školy: Materská škola je trojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Virtuální galerie: Dvor


Virtuální galerie: Chodba


Virtuální galerie: Jedáleň


Virtuální galerie: Trieda 3


Virtuální galerie: Trieda 2


Virtuální galerie: Trieda 1


Materská škola je v tichom prostredí, oplotená murovaným plotom a veľkou členitou záhradou a školským dvorom, umožňujúcou vykonávať rôzne pohybové aktivity. Je to prízemná budova so vstupnou šatňou pre všetky triedy. Vpravo sú dve triedy s príslušenstvom, priamo oproti vchodu je jedáleň, kuchyňa, vľavo je riaditeľňa a III. trieda s príslušenstvom. Typ školy: celodenná Počet tried: 3 Zriaďovateľ: Mestský úrad Gelnica Materská škola aktívne spolupracuje so Základnou umeleckou školou v Gelnici, Súkromnou základnou umeleckou školou v Margecanoch, Centrom voľného času v Gelnici, Základnou školou Grunschule v Gelnici, Mestskou knižnicou, taktiež s centrom pedagogicko–psychologického poradenstva, Špeciálnou pedagogicko – psychologickou poradňou, logopedickou poradňou a ďalšími subjektmi, ktoré sa spolupodieľajú na rozvoji talentu, nadania, či jednotlivých kompetencií detí pred vstupom do ZŠ. Prevádzka MŠ Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.30 - 16.00 hod. Riaditeľka materskej školy: Daniela Danková Konzultačné hodiny : 10.30 – 13:00 hod. na základe telefonického dohovoru o stretnutí aj v čase od 7.30 – 16.00 Vedúca školskej jedálne: Daniela Čechová Konzultačné hodiny : 10.00 - 14.00 hod. Učitelia: v čase prijímania a rozchádzania detí a podľa dohody. Vedenie školy a učitelia poskytujú rodičom odborné rady a konzultácie o dieťati a jeho výchove denne. Formou pedagogickej osvety poskytujú dostatok informácií na nástenkách školy, na webovej stránke a prostredníctvom Rodičovského združenia a Rady školy.. Poskytujú taktiež informácie o výchovno-vzdelávacej práci školy a pedagogicko-psychologickú osvetu. Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasilo ju Mesto Gelnica, zriaďovateľ školy. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období podľa dispozície riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Počas jedného mesiaca je prevádzka zabezpečená v jednej materskej škole v meste pre obidve materské školy mesta. Tento školský rok bude prevádzka v našej MŠ aj počas vedľajších prázdnin. Prevádzka bude iba v prípade, ak sa na dochádzku nahlási viac ako 15 detí. Prerušenie prevádzky počas hlavných prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať Materskú školu Hlavná 117. Tento školský rok bude prevádzka v našej MŠ v mesiaci JÚL. Prerušenie, alebo obmedzenie prevádzky počas školského roka sa uskutočňuje pri zníženom počte dochádzajúcich detí, kedy učitelia majú umožnené čerpanie náhradného voľna za nadčasovú prácu a dovolenky. V čase prerušenia prevádzky počas prázdnin sa v škole uskutoční veľké upratovanie, dezinfekcia priestorov, prípadne maľovanie. Prevádzku MŠ môže riaditeľ školy obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa. O každom prerušení, alebo obmedzení prevádzky riaditeľ informuje zákonných zástupcov na dostupných miestach v priestoroch školy, na webovej stránke školy, ako aj mailom, na rodičmi uvedené mailové adresy.

Adresa:

Slovenská 49, 056 01 Gelnica, Slovenská republika

Web školy:

www.mssgl.estranky.sk

Email:

mssgl@centrum.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie