Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Súkromná ZŠ Slobody 1, Košice - Škola, v ktorej to myslí.

Najstaršia súkromná základná škola v Košiciach poskytujúca vzdelanie vo všetkých ročníkoch (1. - 9. ročník)

Virtuální galerie: Chodba


Virtuální galerie: Trieda 8


Virtuální galerie: Trieda 4


Virtuální galerie: Trieda 1


Minulosť Hlavným motívom pre vznik školy boli skúsenosti zriaďovateľky, Mgr. Natálie Klotzmannovej, ktoré nadobudla vyučovaním na rôznych typoch základných škôl. Získala predstavu o "inom" vyučovaní v škole, do ktorej by deti chodili s radosťou. Rozhodla sa založiť školu s vysokým štandardom vzdelávania, dosiahnutom individuálnym prístupom v útulnom prostredí tried s nízkym počtom žiakov, s priateľskou atmosférou bez stresov a s inými vyučovacími metódami, ako na existujúcich školách v Košiciach. Svoj zámer úspešne realizovala a dňa 1. septembra 2003 bola Súkromná základná škola na Ulici slobody 1 v Košiciach zaradená do siete škôl a zároveň začala vyučovanie. So 45 žiakmi v 1 – 4. ročníku vtedy pracovalo osem pedagogických zamestnancov. Po 5 rokoch svojej prevádzky (2008) mala škola už 86 žiakov v 1.– 9. ročníku a 15 kmeňových pedagogických zamestnancov. S rastúcim dobrým menom a výsledkami školy sa počet žiakov z roka na rok zvyšuje. Súčasnosť Ideou Európskej únie pre zvyšovanie ponuky a kvality vzdelávania je dosiahnutie podielu 20% súkromného školstva na trhu výchovno – vzdelávacích inštitúcií V škole pôsobí 14 pedagogických zamestnancov. Školu momentálne navštevuje 95 žiakov. Maximálny počet žiakov v jednej triede je 15. V každom ročníku /1. - 9. / máme po jednej triede. V rámci školy fungujú 4 oddelenia školského klubu vrátane školského klubu pre žiakov druhého stupňa. Žiaci školy sa zúčastňujú lyžiarskeho, plaveckého výcviku a školy v prírode, viackrát do roka sú organizované tematické exkurzie. Jednotlivé triedy sú postupne vybavované interaktívnymi tabuľami. Komunikácia učiteľ – žiak, učiteľ - rodič sa výrazne zlepšila zavedením systému MOODLE (umožňuje cez internet sledovať preberané učivo a zadané domáce úlohy, precvičovať učivo, aktívne komunikovať s učiteľom, ...) Rodičia majú možnosť kontrolovať prospech žiakov cez internetovú žiacku knižku, raz týždenne dostanu do e-mailovej schránky aktualizované známky. Filozofia školy: „Vzdelávať a vychovávať nielen múdrych, ale aj dobrých ľudí“. Umožniť deťom a mladým ľuďom získať základné životné zručnosti a schopnosti potrebné pre osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo Stručne povedané – vychovať deti, ktoré ovládajú nielen násobilku, vybrané slová, efektívne komunikujú v materinskom a dvoch cudzích jazykoch, dokážu pracovať s informáciami z rôznych zdrojov a médií – ale vedia aj vytvárať a udržiavať pozitívne sociálne vzťahy, riešiť problémy a konflikty, spolupracovať, zaujať postoje, akceptovať odlišnosti, sú zodpovedné, iniciatívne, schopné vyjadriť svoje pocity... a to všetko v príjemnom, bezpečnom, rodinnom prostredí bez stresov. Trochu odbornejšie - vzhľadom na predimenzovanosť učiva v našom školstve stále prevláda povrchový prístup k učeniu. Vo všetkých vyspelých štátoch sa snažia v ľuďoch rozvíjať také kompetencie, ktoré sú využiteľné vo väčšine povolaní, umožnia jedincovi zastávať viaceré funkcie a pozície. Tieto kompetencie sa nazývajú aj kľúčové kompetencie. Súčasťou kľúčových kompetencií sú životné zručnosti. Ich upevňovanie a rozvíjanie má pozitívnu silu vo výchovno-vzdelávacom procese. Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie uvádza osem kľúčových spôsobilostí: - komunikácia v materinskom jazyku - komunikácia v cudzích jazykoch - matematická spôsobilosť a základné spôsobilosti v oblasti vedy a techniky - digitálna spôsobilosť - naučiť sa učiť - spoločenské a občianske spôsobilosti - zmysel pre iniciatívnosť a podnikavosť - kultúrne povedomie a vyjadrovanie Základným princípom našej školy je: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

Adresa:

Súkromná ZŠ Slobody 1, Košice, 040 11

Web školy:

www.slobody.sk

Email:

skola@szsslobodyke.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie