Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:Základná škola s materskou školou, Ulica školská 447/2,Turčianske Teplice

História našej budovy sa začína 31. augusta 1959 slávnostným otvorením novostavby dvadsaťtri triednej Základnej školy na Školskej ulici. Do novej budovy sa nasťahovala zlúčená Dvanásťročná stredná škola (DSŠ) zlúčením ZŠ v Turčianskych Tepliciach (18 tried) s gymnaziálnymi triedami JSŠ z Kláštora pod Znievom (3 triedy). A čo bolo ďalej: šk. rok 1960 / 61 – 11 ročná stredná škola sa premenovala na ZDŠ a na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, pod jedným riaditeľom, v roku 1972 – vznikajú dve školy – ZDŠ a Gymnázium – každá má vlastného riaditeľa, no ostávajú v jednej budove, v šk. roku 2000/2001 sa Gymnázium presťahovalo do novej budovy na Horných Rakovciach a v pôvodnej budove ostala len základná škola, 2002 – Základná škola získala právnu subjektivitu, 1.1. 2005 – Základná škola sa zlúčila s materskými školami na Školskej ulici a v Dolnej Štubni.

Virtuální galerie: Trieda – 1. stupeň


Virtuální galerie: chodba


Virtuální galerie: vestibul


Virtuální galerie: škola exteriér


Niečo o škole Ako to vyzerá v materských školách Obidve materské školy ležia v prekrásnom prostredí, ktoré v plnej miere umožňuje pobyt detí v prírode. Tie sú od prvých chvíľ v MŠ vedené láskavými učiteľkami, ktoré sa didaktickými aktivitami snažia prehlbovaťvedomosti z grafomotoriky, materinského jazyka a estetickej výchovy. K rozvoju matematických predstáv ich učiteľky vedú pomocou najjednoduchších počítačových programov, ako sú labyrinty, zobrazovania geometrických tvarov, tvorenia a triedenia skupín a číselných radov. Pre zlepšenie zdravého vývoja detí materská škola už dlhé roky organizuje malúškolu lyžovania, pre ktorú má nielen veľký areál, ale aj výstroj. Deti sa v týchto materských školách zoznámia aj so základmi anglického, nemeckého a ruského jazyka. Predškoláci sa angličtinu v budove základnej školy,čím sa už vopred u nich odbúrava stres z nového prostredia. Obidve materské školy spolupracujú s teplickou Základnou umeleckou školou. To, akí sú žiaci šikovní, dokazuje množstvo ich vystúpení pre rodičov a verejnosťv meste. Špeciálna trieda Vznikla v roku 2002 pre deti s viacnásobným postihnutím s diagnózou detskej mozgovej obrny. O zaradení do tejto triedy rozhoduje Detské integračné centrum v Kremnici, ktoré škole pomáha najmä po odbornej stránke. Triedu navštevujú deti z blízkeho okolia, zo Skleného, Kremnických Baní a Kremnice. Tieto deti väčšinou nechodia a sú odkázané na pomoc inej osoby. V škole sú s nimi aj ich rodičia, ktorí zabezpečujú základné potreby dieťaťa. Učiteľky pracujú s postihnutými deťmi podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov. Zameriavajú sa na nácvik jemnej motoriky, oromotoriky, psychomotoriky, grafomotoriky a sociálnej integrácie. Deti aj rodičia sú vďačný za zriadenie triedy tohto typu, pretože nemusia svoje deti umiestniť do internátneho zariadenia, ktoré je ďaleko od ich domova. Cestou humanizácie Žiaci na prvom stupni využívajú humanizačný program ITV, ktorým sa rozvíjajú sociálne zručnosti, upevňujú si celoživotné pravidlá. Spoločne vytvárajú neohrozené a obohatené prostredie triedy. Snažia sa poskytovať priame zážitkové učenie. Aktívny vzťah detí k učeniu umožňuje netradičný spôsob vzdelávania sa prostredníctvom skladačiek Lego Dacta. Už tretí rok prebieha v jednej triede s rozšíreným vyučovaním angličtiny vyučovanie tohto jazyka. Žiaci sa do tejto triedy dostávajú na základe dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov a vypracovania psychologických testov, ktoré vyhodnocujú pracovníčky Pedagogicko-psychologickej poradne v Martine. Jazyk sa učia s radosťou a veľmi radi pripravujú projekty, v rámci ktorých si overujú naučené vedomosti. Žiaci druhého stupňa školy majú možnosť navštevovať triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. Od siedmeho ročníka sižiaci vyberajú podľa vlastného záujmu jeden povinne voliteľný predmet. Každý rok máme medzi našimi žiakmi veľa úspešných riešiteľov matematickej, geografickej, biologickej a biblickej olympiády, olympiády anglického a nemeckého jazyka, ale tiež víťazov športových a literárnych súťaží. Veľa z nich sa zúčastnilo na krajských kolách olympiád.

Adresa:

Základná škola s materskou školou Ulica školská 447/2 039 01 Turčianske Teplice

Web školy:

www.zstut.edupage.org

Email:

zsturciansketeplice@gmail.com

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie