Virtuálne školy.skVyhľadávanie textu:

 


Vyhľadávanie podľa typu:


Neprehliadnite:ZŠ Požiarnická 3, 040 01 Košice

História školy: Základná škola na Požiarnickej ulici číslo 3 v Košiciach nadväzuje na históriu ZŠ na Kalininovej ulici číslo 2. Do novostavby na Požiarnickej ulici bola presťahovaná v školskom roku 1976/77. Slávnostné otvorenie novej školy bolo 1. septembra 1977. Nachádza sa v Mestskej časti Košice - Juh, okres Košice IV, pri Mestskom požiarnom útvare. Zaradila sa medzi prvé školy so štatútom športových tried v roku 1981.

Virtuální galerie: Trieda I. stupeň


Virtuální galerie: Terárium


Virtuální galerie: Trieda jazykov


Virtuální galerie: Hudobná trieda


Virtuální galerie: Exteriér


Budova má tvar veľkého písmena H. Hlavná časť školy je dvojposchodová, ostatné časti sú jednoposchodové. Jednotlivé časti budovy - pavilóny sú pospájané priestrannými chodbami. Uprostred budovy vo vnútornej časti sa nachádza átrium, v ktorom sú vysadené hodnotné dreviny. Škola bola projektovaná ako 22 - triedna, v súčasnosti má 27 tried, z toho pät špeciálnych učební - chémie, fyziky, hudobnej výchovy, výpočtovej techniky, odborná učebňa pre špecifickú prípravu dievčat a školská dielňa. Na prízemí sú triedy pre žiakov 1. stupňa a školská jedáleň. Na prvom poschodí sú triedy pre žiakov 2. stupňa a zborovňa. Na druhom poschodí sa nachádzajú špeciálne učebne. Súčasťou školy je pavilón s dvoma telocvičňami a šatňami, s dvoma kabinetmi pre učiteľov telesnej výchovy a futbalových trénerov. Ku škole patrí ohradený pozemok, na ktorom sú dve ihriská - futbalové s atletickou dráhou a basketbalové. Okolo školy sa rozprestiera školský pozemok, trávnatá plocha so stromovým porastom a kvetinové záhony. Pred hlavným vchodom do budovy školy nachádza sa umelecký monument "Alfa". Od 1. 1. 1998 má škola právnu subjektivitu a podľa finančných možností sa snaží zlepšovať životné a estetické prostredie. Vyučujúci svojpomocne zhotovujú jednoduchšie učebné pomôcky, ktoré využívajú vo výchovno-vyučovacom procese. Škola umožní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Nájsť také schopnosti u žiaka, aby mu umožnili vyniknúť a zažiť úspech. Za najpodstatnejšie považujeme: jazykovú spôsobilosť žiakov a komunikačné zručnosti osvojenie práce s informačnými technológiami podpora prírodovedných predmetov voliteľnými hodinami (ISCED 2) dôraz na manuálne zručnosti žiakov pohybovú a športovú prípravu od 1. ročníka ochranu životného prostredia naplnenie voľného času detí ponukou a záujmových útvarov v Školskom stredisku záujmovej činnosti a Školskom klube detí. Pod jazykovou spôsobilosťou rozumieme predovšetkým ovládanie materinského jazyka a osvojenie si základov dvoch svetových jazykov. Anglický jazyk sa žiaci učia od 1. ročníka a od 6. ročníka si môžu vybrať nemecký alebo ruský jazyk. Predmet slovenský jazyk a literatúra je zameraný na rozvoj komunikačných zručnosti žiaka, jeho schopnosť verejne vystupovať, prezentovať a obhájiť vlastný názor, adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu a vedieť pohotovo riešiť problémy. V zábavnej angličtine (predmet angličtina hrou v 1. a 2. r.) chceme hravou formou naučiť deti základné výrazy a pomenovať veci a javy okolo seba. Spevom, tancom a rozprávkami vzbudiť záujem o cudzí jazyk. Využívať možnosti integrácie metódy CLIL do vyučovacieho procesu aj v iných predmetoch. Predmet zábavná angličtina má pripraviť žiakov na plynulý prechod a zvládnutie úrovne A1. K našim prioritám patrí aj posilnenie záujmu žiakov o matematiku, chémiu a fyziku ako aj podpora manuálnych zručností v predmetoch pracovné vyučovanie, svet práce a technika, v rámci ktorých využívame spoluprácu so susediacou Hotelovou akadémiou. Informačné technológie sa stali súčasťou každodenného života, a preto je dôležité, aby žiaci s nimi vedeli pracovať od najútlejšieho veku s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a ich produktov. Práca s počítačom sa vyučuje už od prvého ročníka v predmete kamarát počítač, ktorého cieľom je hravou formou naučiť žiakov využívať informačné technológie s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalších najtypickejších druhov aplikácií. V dnešnej dobe nesmieme zabúdať ani na pohyb a telesnú kultúru našich detí. Žiaci majú možnosť rozvíjať pohybové aktivity už od 1. ročníka nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy ale predovšetkým v predmete pohybová príprava pod vedením skúsených trénerov gymnastiky. V popoludňajších hodinách majú žiaci na výber množstvo záujmových útvarov športového, vedomostného a umeleckého charakteru v ŠSZČ. Samozrejmosťou je organizovanie plaveckého, lyžiarskeho výcvikového kurzu, školy v prírode a školských výletov. Škola je dlhodobo zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie. K ďalším patria napríklad Európa v škole, Otvorená škola, Bezpečná škola, Deň narcisov a ďalšie. V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci zapájajú do projektov Deň Zeme, Deň vody a Separko. Čo sa týka medzinárodnej spolupráce, škola nadviazala kontakt s XIII. obvodom mesta Budapešť, s ktorým sa podieľa na športovo-spoločenskom projekte Šport troch generácií. Vzájomný vzťah medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú: • spolupráca s Radou rodičov • využitie rodičovského príspevku: – pomoc pri materiálnom zabezpečení vyuč. procesu – zakúpenie vecných odmien pre najúspešnejších žiakov školy – ceny do školských súťaží a akcií • mimoškolské akcie, vystúpenia pre rodičov • dohoda o spolupráci s partnerskou materskou školou na Palárikovej ul. • spolupráca so športovými klubmi FC Lokomotíva, MFK a Juniorbasket • obnovenie činnosti OZ Studia Humanitatis pri ZŠ Požiarnická, ktoré je príjemcom 2% z daní • spolupráca s „OZ rozvoj obcí a regiónov“: – motivácia žiakov v predmete matematika a slovenský jazyk na 2. st. prostredníctvom vyhodnotenia a ocenenia najlepšieho žiaka v každom ročníku (raz mesačne), – školská športová olympiáda – knižné ceny do recitačných a výtvarných súťaží Ďalšie subjekty, s ktorými škola úzko spolupracuje • Magistrát mesta Košice, Úrad MČ Košice - Juh, Matica slovenská v Košiciach • Mestská knižnica, CVČ • UPJŠ (škola umožňuje pedagogickú prax budúcim učiteľom - cvičná škola)

Adresa:

ZŠ Požiarnická 3, 040 01 Košice, Slovenská republika

Web školy:

www.zspoziarnickake.sk

Email:

zspoziarkeria@stonline.sk zspoziarkezas@stonline.sk zspoziarnicka@centrum.sk

© 2021 Virtuálne školy.sk, všetky práva vyhradené                 Úvodná strana |  Cenník |  Naše služby |  O spoločnosti |  Kontakt |  Akcie